Commit de6528f2 authored by andrej stefanovski's avatar andrej stefanovski
Browse files

Link cleanup

parent e9563a10
......@@ -41,32 +41,32 @@
<div class="sidebar-social">
<ul id="social-nav" class="socials socials-m">
<li class="ico-social" id="ico-envelope">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noopener">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M502.3 190.8c3.9-3.1 9.7-.2 9.7 4.7V400c0 26.5-21.5 48-48 48H48c-26.5 0-48-21.5-48-48V195.6c0-5 5.7-7.8 9.7-4.7 22.4 17.4 52.1 39.5 154.1 113.6 21.1 15.4 56.7 47.8 92.2 47.6 35.7.3 72-32.8 92.3-47.6 102-74.1 131.6-96.3 154-113.7zM256 320c23.2.4 56.6-29.2 73.4-41.4 132.7-96.3 142.8-104.7 173.4-128.7 5.8-4.5 9.2-11.5 9.2-18.9v-19c0-26.5-21.5-48-48-48H48C21.5 64 0 85.5 0 112v19c0 7.4 3.4 14.3 9.2 18.9 30.6 23.9 40.7 32.4 173.4 128.7 16.8 12.2 50.2 41.8 73.4 41.4z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-twitter">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-gitlab">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M29.782 199.732L256 493.714 8.074 309.699c-6.856-5.142-9.712-13.996-7.141-21.993l28.849-87.974zm75.405-174.806c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0L29.782 199.732h131.961L105.187 24.926zm56.556 174.806L256 493.714l94.257-293.982H161.743zm349.324 87.974l-28.849-87.974L256 493.714l247.926-184.015c6.855-5.142 9.711-13.996 7.141-21.993zm-85.404-262.78c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0l-56.555 174.806h131.961L425.663 24.926z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-flickr">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M400 32H48C21.5 32 0 53.5 0 80v352c0 26.5 21.5 48 48 48h352c26.5 0 48-21.5 48-48V80c0-26.5-21.5-48-48-48zM144.5 319c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5zm159 0c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-instagram">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-keybase">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 412.3 512"><path d="M177.2 430.9c0 9.8-8 17.8-17.8 17.8s-17.8-8-17.8-17.8 8-17.8 17.8-17.8c9.8-.1 17.8 7.9 17.8 17.8zM270 413c-9.8 0-17.8 8-17.8 17.8s8 17.8 17.8 17.8 17.8-8 17.8-17.8-8-17.8-17.8-17.8zm142.3-36c0 38.9-7.6 73.9-22.2 103h-27.3c23.5-38.7 30.5-94.8 22.4-134.3-16.1 29.5-52.1 38.6-85.9 28.8-127.8-37.5-192.5 19.7-234.6 50.3l18.9-59.3-39.9 42.3c4.8 26.7 15.7 51.3 31.2 72.3H46.1c-9.7-15.8-17.2-33-22.2-51.3L.1 454c0-74.9-5.5-147.6 61.5-215.2 20.2-20.4 43.7-36.2 69.1-46.7-6.8-13.5-9.5-29.2-7.8-46l-19.9-1.2c-17.9-1.1-31.6-16.5-30.6-34.4v-.1L74 84.2c1.1-17.1 15.4-30.6 32.5-30.6 1.3 0-.3-.1 28.2 1.7 13.9.8 21.5 9.8 22.8 11.4 7.1-10.4 14.5-20.5 24.6-34.5l20.6 12.1c-13.6 29-9.1 36.2-9 36.3 3.9 0 13.9-.5 32.4 5.7C246 92.9 262 107 271 126c.4.9 15.5 29 1.2 62.6 19 6.1 51.3 19.9 82.4 51.8 36.6 37.6 57.7 87.4 57.7 136.6zM128 122.3c3.2-10 7.7-19.7 13.1-29.4.1-2 2.2-13.1-7.8-13.8-28.5-1.8-26.3-1.6-26.7-1.6-4.6 0-8.3 3.5-8.6 8.1l-1.6 26.2c-.3 4.7 3.4 8.8 8.1 9.1l23.5 1.4zm25.8 61.8c5.6 9.4 14.1 16.1 22.3 20 0-21.2 28.5-41.9 52.8-17.5l8.4 10.3c20.8-18.8 19.4-45.3 12.1-60.9-13.8-29.1-46.9-32-54.3-31.7-10.3.4-19.7-5.4-23.7-15.3-13.7 21.2-37.2 62.5-17.6 95.1zm82.9 68.4L217 268.6c-1.9 1.6-2.2 4.4-.6 6.3l8.9 10.9c1 1.2 3.8 2.7 6.3.6l19.6-16 5.5 6.8c4.9 6 13.8-1.4 9-7.3-63.6-78.3-41.5-51.1-55.3-68.1-4.7-6-13.9 1.4-9 7.3 1.9 2.3 18.4 22.6 19.8 24.3l-9.6 7.9c-4.6 3.8 2.6 13.3 7.4 9.4l9.7-8 8 9.8zm118.4 25.7c-16.9-23.7-42.6-46.7-73.4-60.4-7.9-3.5-15-6.1-22.9-8.6-2 2.2-4.1 4.3-6.4 6.2l31.9 39.2c10.4 12.7 8.5 31.5-4.2 41.9-1.3 1.1-13.1 10.7-29 4.9-2.9 2.3-10.1 9.9-22.2 9.9-8.6 0-16.6-3.8-22.1-10.5l-8.9-10.9c-6.3-7.8-7.9-17.9-5-26.8-8.2-9.9-8.3-21.3-4.6-30-7.2-1.3-26.7-6.2-42.7-21.4-55.8 20.7-88 64.4-101.3 91.2-14.9 30.2-18.8 60.9-19.9 90.2 8.2-8.7-3.9 4.1 114-120.9l-29.9 93.6c57.8-31.1 124-36 197.4-14.4 23.6 6.9 45.1 1.6 56-13.9 11.1-15.6 8.5-37.7-6.8-59.3zM110.6 107.3l15.6 1 1-15.6-15.6-1-1 15.6z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -76,12 +76,12 @@
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-facebook">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 512"><path d="M76.7 512V283H0v-91h76.7v-71.7C76.7 42.4 124.3 0 193.8 0c33.3 0 61.9 2.5 70.2 3.6V85h-48.2c-37.8 0-45.1 18-45.1 44.3V192H256l-11.7 91h-73.6v229"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-pinterest">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512"><path d="M204 6.5C101.4 6.5 0 74.9 0 185.6 0 256 39.6 296 63.6 296c9.9 0 15.6-27.6 15.6-35.4 0-9.3-23.7-29.1-23.7-67.8 0-80.4 61.2-137.4 140.4-137.4 68.1 0 118.5 38.7 118.5 109.8 0 53.1-21.3 152.7-90.3 152.7-24.9 0-46.2-18-46.2-43.8 0-37.8 26.4-74.4 26.4-113.4 0-66.2-93.9-54.2-93.9 25.8 0 16.8 2.1 35.4 9.6 50.7-13.8 59.4-42 147.9-42 209.1 0 18.9 2.7 37.5 4.5 56.4 3.4 3.8 1.7 3.4 6.9 1.5 50.4-69 48.6-82.5 71.4-172.8 12.3 23.4 44.1 36 69.3 36 106.2 0 153.9-103.5 153.9-196.8C384 71.3 298.2 6.5 204 6.5z"/></svg>
</a>
</li>
......
......@@ -41,32 +41,32 @@
<div class="sidebar-social">
<ul id="social-nav" class="socials socials-m">
<li class="ico-social" id="ico-envelope">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noopener">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M502.3 190.8c3.9-3.1 9.7-.2 9.7 4.7V400c0 26.5-21.5 48-48 48H48c-26.5 0-48-21.5-48-48V195.6c0-5 5.7-7.8 9.7-4.7 22.4 17.4 52.1 39.5 154.1 113.6 21.1 15.4 56.7 47.8 92.2 47.6 35.7.3 72-32.8 92.3-47.6 102-74.1 131.6-96.3 154-113.7zM256 320c23.2.4 56.6-29.2 73.4-41.4 132.7-96.3 142.8-104.7 173.4-128.7 5.8-4.5 9.2-11.5 9.2-18.9v-19c0-26.5-21.5-48-48-48H48C21.5 64 0 85.5 0 112v19c0 7.4 3.4 14.3 9.2 18.9 30.6 23.9 40.7 32.4 173.4 128.7 16.8 12.2 50.2 41.8 73.4 41.4z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-twitter">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-gitlab">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M29.782 199.732L256 493.714 8.074 309.699c-6.856-5.142-9.712-13.996-7.141-21.993l28.849-87.974zm75.405-174.806c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0L29.782 199.732h131.961L105.187 24.926zm56.556 174.806L256 493.714l94.257-293.982H161.743zm349.324 87.974l-28.849-87.974L256 493.714l247.926-184.015c6.855-5.142 9.711-13.996 7.141-21.993zm-85.404-262.78c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0l-56.555 174.806h131.961L425.663 24.926z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-flickr">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M400 32H48C21.5 32 0 53.5 0 80v352c0 26.5 21.5 48 48 48h352c26.5 0 48-21.5 48-48V80c0-26.5-21.5-48-48-48zM144.5 319c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5zm159 0c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-instagram">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-keybase">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 412.3 512"><path d="M177.2 430.9c0 9.8-8 17.8-17.8 17.8s-17.8-8-17.8-17.8 8-17.8 17.8-17.8c9.8-.1 17.8 7.9 17.8 17.8zM270 413c-9.8 0-17.8 8-17.8 17.8s8 17.8 17.8 17.8 17.8-8 17.8-17.8-8-17.8-17.8-17.8zm142.3-36c0 38.9-7.6 73.9-22.2 103h-27.3c23.5-38.7 30.5-94.8 22.4-134.3-16.1 29.5-52.1 38.6-85.9 28.8-127.8-37.5-192.5 19.7-234.6 50.3l18.9-59.3-39.9 42.3c4.8 26.7 15.7 51.3 31.2 72.3H46.1c-9.7-15.8-17.2-33-22.2-51.3L.1 454c0-74.9-5.5-147.6 61.5-215.2 20.2-20.4 43.7-36.2 69.1-46.7-6.8-13.5-9.5-29.2-7.8-46l-19.9-1.2c-17.9-1.1-31.6-16.5-30.6-34.4v-.1L74 84.2c1.1-17.1 15.4-30.6 32.5-30.6 1.3 0-.3-.1 28.2 1.7 13.9.8 21.5 9.8 22.8 11.4 7.1-10.4 14.5-20.5 24.6-34.5l20.6 12.1c-13.6 29-9.1 36.2-9 36.3 3.9 0 13.9-.5 32.4 5.7C246 92.9 262 107 271 126c.4.9 15.5 29 1.2 62.6 19 6.1 51.3 19.9 82.4 51.8 36.6 37.6 57.7 87.4 57.7 136.6zM128 122.3c3.2-10 7.7-19.7 13.1-29.4.1-2 2.2-13.1-7.8-13.8-28.5-1.8-26.3-1.6-26.7-1.6-4.6 0-8.3 3.5-8.6 8.1l-1.6 26.2c-.3 4.7 3.4 8.8 8.1 9.1l23.5 1.4zm25.8 61.8c5.6 9.4 14.1 16.1 22.3 20 0-21.2 28.5-41.9 52.8-17.5l8.4 10.3c20.8-18.8 19.4-45.3 12.1-60.9-13.8-29.1-46.9-32-54.3-31.7-10.3.4-19.7-5.4-23.7-15.3-13.7 21.2-37.2 62.5-17.6 95.1zm82.9 68.4L217 268.6c-1.9 1.6-2.2 4.4-.6 6.3l8.9 10.9c1 1.2 3.8 2.7 6.3.6l19.6-16 5.5 6.8c4.9 6 13.8-1.4 9-7.3-63.6-78.3-41.5-51.1-55.3-68.1-4.7-6-13.9 1.4-9 7.3 1.9 2.3 18.4 22.6 19.8 24.3l-9.6 7.9c-4.6 3.8 2.6 13.3 7.4 9.4l9.7-8 8 9.8zm118.4 25.7c-16.9-23.7-42.6-46.7-73.4-60.4-7.9-3.5-15-6.1-22.9-8.6-2 2.2-4.1 4.3-6.4 6.2l31.9 39.2c10.4 12.7 8.5 31.5-4.2 41.9-1.3 1.1-13.1 10.7-29 4.9-2.9 2.3-10.1 9.9-22.2 9.9-8.6 0-16.6-3.8-22.1-10.5l-8.9-10.9c-6.3-7.8-7.9-17.9-5-26.8-8.2-9.9-8.3-21.3-4.6-30-7.2-1.3-26.7-6.2-42.7-21.4-55.8 20.7-88 64.4-101.3 91.2-14.9 30.2-18.8 60.9-19.9 90.2 8.2-8.7-3.9 4.1 114-120.9l-29.9 93.6c57.8-31.1 124-36 197.4-14.4 23.6 6.9 45.1 1.6 56-13.9 11.1-15.6 8.5-37.7-6.8-59.3zM110.6 107.3l15.6 1 1-15.6-15.6-1-1 15.6z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -76,12 +76,12 @@
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-facebook">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 512"><path d="M76.7 512V283H0v-91h76.7v-71.7C76.7 42.4 124.3 0 193.8 0c33.3 0 61.9 2.5 70.2 3.6V85h-48.2c-37.8 0-45.1 18-45.1 44.3V192H256l-11.7 91h-73.6v229"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-pinterest">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512"><path d="M204 6.5C101.4 6.5 0 74.9 0 185.6 0 256 39.6 296 63.6 296c9.9 0 15.6-27.6 15.6-35.4 0-9.3-23.7-29.1-23.7-67.8 0-80.4 61.2-137.4 140.4-137.4 68.1 0 118.5 38.7 118.5 109.8 0 53.1-21.3 152.7-90.3 152.7-24.9 0-46.2-18-46.2-43.8 0-37.8 26.4-74.4 26.4-113.4 0-66.2-93.9-54.2-93.9 25.8 0 16.8 2.1 35.4 9.6 50.7-13.8 59.4-42 147.9-42 209.1 0 18.9 2.7 37.5 4.5 56.4 3.4 3.8 1.7 3.4 6.9 1.5 50.4-69 48.6-82.5 71.4-172.8 12.3 23.4 44.1 36 69.3 36 106.2 0 153.9-103.5 153.9-196.8C384 71.3 298.2 6.5 204 6.5z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -95,11 +95,11 @@
<div class="content-body">
<h1></h1>
<h2># twitter</h2>
<div id="btn-twitter" class="btn-social"><a href="http://twitter.com/endi" target="_blank">@endi</a></div>
<div id="btn-twitter" class="btn-social"><a href="http://twitter.com/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">@endi</a></div>
<h2># email</h2>
<div id="btn-email" class="btn-social"><a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank">andrej@andrejstefanovski.com</a></div>
<p><a target="_blank" href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy" rel="noreferrer noopener">PGP</a> | all email from me is signed using <a target="_blank" href="http://www.openpgp.org/" rel="noreferrer noopener">OpenPGP</a> Encryption; if the signature is missing, do not trust the contents of the message.</p>
<p>I prefer email communications that have been signed and encrypted. To encrypt email to me, my <a target="_blank" href="https://andrejstefanovski.com/f/andrejstefanovski.asc" rel="noreferrer noopener">public key</a> can be found <a target="_blank" href="https://andrejstefanovski.com/f/andrejstefanovski.asc" rel="noreferrer noopener">here</a>. Verify the SHA checksums of the download - provided below.</p>
<div id="btn-email" class="btn-social"><a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">andrej@andrejstefanovski.com</a></div>
<p><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PGP</a> | all email from me is signed using <a href="http://www.openpgp.org/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">OpenPGP</a> Encryption; if the signature is missing, do not trust the contents of the message.</p>
<p>I prefer email communications that have been signed and encrypted. To encrypt email to me, my <a href="https://andrejstefanovski.com/f/andrejstefanovski.asc" download="[PGP_Key]andrejstefanovski.asc">public key</a> can be found <a href="https://andrejstefanovski.com/f/andrejstefanovski.asc" download="[PGP_Key]andrejstefanovski.asc">here</a>. Verify the SHA checksums of the download - provided below.</p>
<pre style="text-align:left">SHA1 / FE88A272B3D1B3A8A2497089AF811086594054BB</pre>
<pre>SHA256 / E995E852AC5EEF176703A1D8F041DE63B13309B72CED49C552F166244B04C39B</pre>
</div>
......
......@@ -48,32 +48,32 @@
<div class="sidebar-social">
<ul id="social-nav" class="socials socials-m">
<li class="ico-social" id="ico-envelope">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noopener">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M502.3 190.8c3.9-3.1 9.7-.2 9.7 4.7V400c0 26.5-21.5 48-48 48H48c-26.5 0-48-21.5-48-48V195.6c0-5 5.7-7.8 9.7-4.7 22.4 17.4 52.1 39.5 154.1 113.6 21.1 15.4 56.7 47.8 92.2 47.6 35.7.3 72-32.8 92.3-47.6 102-74.1 131.6-96.3 154-113.7zM256 320c23.2.4 56.6-29.2 73.4-41.4 132.7-96.3 142.8-104.7 173.4-128.7 5.8-4.5 9.2-11.5 9.2-18.9v-19c0-26.5-21.5-48-48-48H48C21.5 64 0 85.5 0 112v19c0 7.4 3.4 14.3 9.2 18.9 30.6 23.9 40.7 32.4 173.4 128.7 16.8 12.2 50.2 41.8 73.4 41.4z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-twitter">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-gitlab">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M29.782 199.732L256 493.714 8.074 309.699c-6.856-5.142-9.712-13.996-7.141-21.993l28.849-87.974zm75.405-174.806c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0L29.782 199.732h131.961L105.187 24.926zm56.556 174.806L256 493.714l94.257-293.982H161.743zm349.324 87.974l-28.849-87.974L256 493.714l247.926-184.015c6.855-5.142 9.711-13.996 7.141-21.993zm-85.404-262.78c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0l-56.555 174.806h131.961L425.663 24.926z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-flickr">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M400 32H48C21.5 32 0 53.5 0 80v352c0 26.5 21.5 48 48 48h352c26.5 0 48-21.5 48-48V80c0-26.5-21.5-48-48-48zM144.5 319c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5zm159 0c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-instagram">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-keybase">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 412.3 512"><path d="M177.2 430.9c0 9.8-8 17.8-17.8 17.8s-17.8-8-17.8-17.8 8-17.8 17.8-17.8c9.8-.1 17.8 7.9 17.8 17.8zM270 413c-9.8 0-17.8 8-17.8 17.8s8 17.8 17.8 17.8 17.8-8 17.8-17.8-8-17.8-17.8-17.8zm142.3-36c0 38.9-7.6 73.9-22.2 103h-27.3c23.5-38.7 30.5-94.8 22.4-134.3-16.1 29.5-52.1 38.6-85.9 28.8-127.8-37.5-192.5 19.7-234.6 50.3l18.9-59.3-39.9 42.3c4.8 26.7 15.7 51.3 31.2 72.3H46.1c-9.7-15.8-17.2-33-22.2-51.3L.1 454c0-74.9-5.5-147.6 61.5-215.2 20.2-20.4 43.7-36.2 69.1-46.7-6.8-13.5-9.5-29.2-7.8-46l-19.9-1.2c-17.9-1.1-31.6-16.5-30.6-34.4v-.1L74 84.2c1.1-17.1 15.4-30.6 32.5-30.6 1.3 0-.3-.1 28.2 1.7 13.9.8 21.5 9.8 22.8 11.4 7.1-10.4 14.5-20.5 24.6-34.5l20.6 12.1c-13.6 29-9.1 36.2-9 36.3 3.9 0 13.9-.5 32.4 5.7C246 92.9 262 107 271 126c.4.9 15.5 29 1.2 62.6 19 6.1 51.3 19.9 82.4 51.8 36.6 37.6 57.7 87.4 57.7 136.6zM128 122.3c3.2-10 7.7-19.7 13.1-29.4.1-2 2.2-13.1-7.8-13.8-28.5-1.8-26.3-1.6-26.7-1.6-4.6 0-8.3 3.5-8.6 8.1l-1.6 26.2c-.3 4.7 3.4 8.8 8.1 9.1l23.5 1.4zm25.8 61.8c5.6 9.4 14.1 16.1 22.3 20 0-21.2 28.5-41.9 52.8-17.5l8.4 10.3c20.8-18.8 19.4-45.3 12.1-60.9-13.8-29.1-46.9-32-54.3-31.7-10.3.4-19.7-5.4-23.7-15.3-13.7 21.2-37.2 62.5-17.6 95.1zm82.9 68.4L217 268.6c-1.9 1.6-2.2 4.4-.6 6.3l8.9 10.9c1 1.2 3.8 2.7 6.3.6l19.6-16 5.5 6.8c4.9 6 13.8-1.4 9-7.3-63.6-78.3-41.5-51.1-55.3-68.1-4.7-6-13.9 1.4-9 7.3 1.9 2.3 18.4 22.6 19.8 24.3l-9.6 7.9c-4.6 3.8 2.6 13.3 7.4 9.4l9.7-8 8 9.8zm118.4 25.7c-16.9-23.7-42.6-46.7-73.4-60.4-7.9-3.5-15-6.1-22.9-8.6-2 2.2-4.1 4.3-6.4 6.2l31.9 39.2c10.4 12.7 8.5 31.5-4.2 41.9-1.3 1.1-13.1 10.7-29 4.9-2.9 2.3-10.1 9.9-22.2 9.9-8.6 0-16.6-3.8-22.1-10.5l-8.9-10.9c-6.3-7.8-7.9-17.9-5-26.8-8.2-9.9-8.3-21.3-4.6-30-7.2-1.3-26.7-6.2-42.7-21.4-55.8 20.7-88 64.4-101.3 91.2-14.9 30.2-18.8 60.9-19.9 90.2 8.2-8.7-3.9 4.1 114-120.9l-29.9 93.6c57.8-31.1 124-36 197.4-14.4 23.6 6.9 45.1 1.6 56-13.9 11.1-15.6 8.5-37.7-6.8-59.3zM110.6 107.3l15.6 1 1-15.6-15.6-1-1 15.6z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -83,12 +83,12 @@
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-facebook">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 512"><path d="M76.7 512V283H0v-91h76.7v-71.7C76.7 42.4 124.3 0 193.8 0c33.3 0 61.9 2.5 70.2 3.6V85h-48.2c-37.8 0-45.1 18-45.1 44.3V192H256l-11.7 91h-73.6v229"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-pinterest">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512"><path d="M204 6.5C101.4 6.5 0 74.9 0 185.6 0 256 39.6 296 63.6 296c9.9 0 15.6-27.6 15.6-35.4 0-9.3-23.7-29.1-23.7-67.8 0-80.4 61.2-137.4 140.4-137.4 68.1 0 118.5 38.7 118.5 109.8 0 53.1-21.3 152.7-90.3 152.7-24.9 0-46.2-18-46.2-43.8 0-37.8 26.4-74.4 26.4-113.4 0-66.2-93.9-54.2-93.9 25.8 0 16.8 2.1 35.4 9.6 50.7-13.8 59.4-42 147.9-42 209.1 0 18.9 2.7 37.5 4.5 56.4 3.4 3.8 1.7 3.4 6.9 1.5 50.4-69 48.6-82.5 71.4-172.8 12.3 23.4 44.1 36 69.3 36 106.2 0 153.9-103.5 153.9-196.8C384 71.3 298.2 6.5 204 6.5z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -102,13 +102,13 @@
<h1>AHN-dray <strong>STE-fuh-nawf-skee</strong> /</h1>
</div>
<div class="content-body">
<p>born in <a href="https://www.google.com/#q=Bitola%2C+Macedonia" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Bitola, Macedonia</a>.</p>
<p>immigrated to the United States by parents <a href="https://plus.google.com/+stevostefanovski" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Stevo</a> and <a href="https://plus.google.com/+nevenastefanovska" rel="noopener">Nevena</a>.</p>
<p>attended <a href="http://ecolekenwoodes.ccsoh.us/" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Ecole Kenwood, French Immersion</a>&nbsp;(K-8), located in <a href="https://www.google.com/#q=Columbus%2C+Ohio" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Columbus, Ohio</a>.</p>
<p>attended <a href="http://cahs.ccsoh.us/" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Columbus Alternative High School</a>&nbsp;(9-12), located in <a href="https://www.google.com/#q=Columbus%2C+Ohio" target="_blank" rel="noopener">Columbus, Ohio</a>.</p>
<p>attended <a href="http://miamioh.edu/" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Miami University</a>&nbsp;in <a href="https://www.google.com/#q=Oxford%2C+Ohio" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Oxford, Ohio</a>.</p>
<p>undergraduate work in <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Microbiology" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Microbiology</a> and <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Political_science" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Political Science</a>.</p>
<p>self-taught <a href="https://en.wiktionary.org/wiki/technologist" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Technologist</a> &amp; <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maker_culture" target="_blank" rel="noopener" rel="noopener">Maker</a>.</p>
<p>born in <a href="https://www.google.com/#q=Bitola%2C+Macedonia" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Bitola, Macedonia</a>.</p>
<p>immigrated to the United States by parents Stevo and Nevena.</p>
<p>attended <a href="http://ecolekenwoodes.ccsoh.us/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Ecole Kenwood, French Immersion</a>&nbsp;(K-8), located in <a href="https://www.google.com/#q=Columbus%2C+Ohio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Columbus, Ohio</a>.</p>
<p>attended <a href="http://cahs.ccsoh.us/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Columbus Alternative High School</a>&nbsp;(9-12), located in <a href="https://www.google.com/#q=Columbus%2C+Ohio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Columbus, Ohio</a>.</p>
<p>attended <a href="http://miamioh.edu/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Miami University</a>&nbsp;in <a href="https://www.google.com/#q=Oxford%2C+Ohio" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Oxford, Ohio</a>.</p>
<p>undergraduate work in <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Microbiology" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Microbiology</a> and <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Political_science" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Political Science</a>.</p>
<p>self-taught <a href="https://en.wiktionary.org/wiki/technologist" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Technologist</a> &amp; <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Maker_culture" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Maker</a>.</p>
</div>
</div>
<!-- End Content-->
......
......@@ -41,32 +41,32 @@
<div class="sidebar-social">
<ul id="social-nav" class="socials socials-m">
<li class="ico-social" id="ico-envelope">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noopener">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M502.3 190.8c3.9-3.1 9.7-.2 9.7 4.7V400c0 26.5-21.5 48-48 48H48c-26.5 0-48-21.5-48-48V195.6c0-5 5.7-7.8 9.7-4.7 22.4 17.4 52.1 39.5 154.1 113.6 21.1 15.4 56.7 47.8 92.2 47.6 35.7.3 72-32.8 92.3-47.6 102-74.1 131.6-96.3 154-113.7zM256 320c23.2.4 56.6-29.2 73.4-41.4 132.7-96.3 142.8-104.7 173.4-128.7 5.8-4.5 9.2-11.5 9.2-18.9v-19c0-26.5-21.5-48-48-48H48C21.5 64 0 85.5 0 112v19c0 7.4 3.4 14.3 9.2 18.9 30.6 23.9 40.7 32.4 173.4 128.7 16.8 12.2 50.2 41.8 73.4 41.4z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-twitter">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-gitlab">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M29.782 199.732L256 493.714 8.074 309.699c-6.856-5.142-9.712-13.996-7.141-21.993l28.849-87.974zm75.405-174.806c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0L29.782 199.732h131.961L105.187 24.926zm56.556 174.806L256 493.714l94.257-293.982H161.743zm349.324 87.974l-28.849-87.974L256 493.714l247.926-184.015c6.855-5.142 9.711-13.996 7.141-21.993zm-85.404-262.78c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0l-56.555 174.806h131.961L425.663 24.926z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-flickr">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M400 32H48C21.5 32 0 53.5 0 80v352c0 26.5 21.5 48 48 48h352c26.5 0 48-21.5 48-48V80c0-26.5-21.5-48-48-48zM144.5 319c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5zm159 0c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-instagram">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-keybase">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 412.3 512"><path d="M177.2 430.9c0 9.8-8 17.8-17.8 17.8s-17.8-8-17.8-17.8 8-17.8 17.8-17.8c9.8-.1 17.8 7.9 17.8 17.8zM270 413c-9.8 0-17.8 8-17.8 17.8s8 17.8 17.8 17.8 17.8-8 17.8-17.8-8-17.8-17.8-17.8zm142.3-36c0 38.9-7.6 73.9-22.2 103h-27.3c23.5-38.7 30.5-94.8 22.4-134.3-16.1 29.5-52.1 38.6-85.9 28.8-127.8-37.5-192.5 19.7-234.6 50.3l18.9-59.3-39.9 42.3c4.8 26.7 15.7 51.3 31.2 72.3H46.1c-9.7-15.8-17.2-33-22.2-51.3L.1 454c0-74.9-5.5-147.6 61.5-215.2 20.2-20.4 43.7-36.2 69.1-46.7-6.8-13.5-9.5-29.2-7.8-46l-19.9-1.2c-17.9-1.1-31.6-16.5-30.6-34.4v-.1L74 84.2c1.1-17.1 15.4-30.6 32.5-30.6 1.3 0-.3-.1 28.2 1.7 13.9.8 21.5 9.8 22.8 11.4 7.1-10.4 14.5-20.5 24.6-34.5l20.6 12.1c-13.6 29-9.1 36.2-9 36.3 3.9 0 13.9-.5 32.4 5.7C246 92.9 262 107 271 126c.4.9 15.5 29 1.2 62.6 19 6.1 51.3 19.9 82.4 51.8 36.6 37.6 57.7 87.4 57.7 136.6zM128 122.3c3.2-10 7.7-19.7 13.1-29.4.1-2 2.2-13.1-7.8-13.8-28.5-1.8-26.3-1.6-26.7-1.6-4.6 0-8.3 3.5-8.6 8.1l-1.6 26.2c-.3 4.7 3.4 8.8 8.1 9.1l23.5 1.4zm25.8 61.8c5.6 9.4 14.1 16.1 22.3 20 0-21.2 28.5-41.9 52.8-17.5l8.4 10.3c20.8-18.8 19.4-45.3 12.1-60.9-13.8-29.1-46.9-32-54.3-31.7-10.3.4-19.7-5.4-23.7-15.3-13.7 21.2-37.2 62.5-17.6 95.1zm82.9 68.4L217 268.6c-1.9 1.6-2.2 4.4-.6 6.3l8.9 10.9c1 1.2 3.8 2.7 6.3.6l19.6-16 5.5 6.8c4.9 6 13.8-1.4 9-7.3-63.6-78.3-41.5-51.1-55.3-68.1-4.7-6-13.9 1.4-9 7.3 1.9 2.3 18.4 22.6 19.8 24.3l-9.6 7.9c-4.6 3.8 2.6 13.3 7.4 9.4l9.7-8 8 9.8zm118.4 25.7c-16.9-23.7-42.6-46.7-73.4-60.4-7.9-3.5-15-6.1-22.9-8.6-2 2.2-4.1 4.3-6.4 6.2l31.9 39.2c10.4 12.7 8.5 31.5-4.2 41.9-1.3 1.1-13.1 10.7-29 4.9-2.9 2.3-10.1 9.9-22.2 9.9-8.6 0-16.6-3.8-22.1-10.5l-8.9-10.9c-6.3-7.8-7.9-17.9-5-26.8-8.2-9.9-8.3-21.3-4.6-30-7.2-1.3-26.7-6.2-42.7-21.4-55.8 20.7-88 64.4-101.3 91.2-14.9 30.2-18.8 60.9-19.9 90.2 8.2-8.7-3.9 4.1 114-120.9l-29.9 93.6c57.8-31.1 124-36 197.4-14.4 23.6 6.9 45.1 1.6 56-13.9 11.1-15.6 8.5-37.7-6.8-59.3zM110.6 107.3l15.6 1 1-15.6-15.6-1-1 15.6z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -76,12 +76,12 @@
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-facebook">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 512"><path d="M76.7 512V283H0v-91h76.7v-71.7C76.7 42.4 124.3 0 193.8 0c33.3 0 61.9 2.5 70.2 3.6V85h-48.2c-37.8 0-45.1 18-45.1 44.3V192H256l-11.7 91h-73.6v229"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-pinterest">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512"><path d="M204 6.5C101.4 6.5 0 74.9 0 185.6 0 256 39.6 296 63.6 296c9.9 0 15.6-27.6 15.6-35.4 0-9.3-23.7-29.1-23.7-67.8 0-80.4 61.2-137.4 140.4-137.4 68.1 0 118.5 38.7 118.5 109.8 0 53.1-21.3 152.7-90.3 152.7-24.9 0-46.2-18-46.2-43.8 0-37.8 26.4-74.4 26.4-113.4 0-66.2-93.9-54.2-93.9 25.8 0 16.8 2.1 35.4 9.6 50.7-13.8 59.4-42 147.9-42 209.1 0 18.9 2.7 37.5 4.5 56.4 3.4 3.8 1.7 3.4 6.9 1.5 50.4-69 48.6-82.5 71.4-172.8 12.3 23.4 44.1 36 69.3 36 106.2 0 153.9-103.5 153.9-196.8C384 71.3 298.2 6.5 204 6.5z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -100,10 +100,10 @@
<br />
<br />
<div id="btn-pgp" class="btn-social">
<a href="https://andrejstefanovski.com/f/andrejstefanovski.asc">DOWNLOAD PGP PUBLIC KEY</a>
<a href="https://andrejstefanovski.com/f/andrejstefanovski.asc" download="[PGP_Key]andrejstefanovski.asc">DOWNLOAD PGP PUBLIC KEY</a>
</div>
<br />
<div style="text-align: center;font-size: 0.85em;"><strong>[</strong> also available via <a href="https://keybase.io/endi">keybase.io</a> <strong>]</strong></div>
<div style="text-align: center;font-size: 0.85em;"><strong>[</strong> also available via <a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">keybase.io</a> <strong>]</strong></div>
<br />
<br />
<hr style="width: 85%;">
......
......@@ -41,32 +41,32 @@
<div class="sidebar-social">
<ul id="social-nav" class="socials socials-m">
<li class="ico-social" id="ico-envelope">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noopener">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M502.3 190.8c3.9-3.1 9.7-.2 9.7 4.7V400c0 26.5-21.5 48-48 48H48c-26.5 0-48-21.5-48-48V195.6c0-5 5.7-7.8 9.7-4.7 22.4 17.4 52.1 39.5 154.1 113.6 21.1 15.4 56.7 47.8 92.2 47.6 35.7.3 72-32.8 92.3-47.6 102-74.1 131.6-96.3 154-113.7zM256 320c23.2.4 56.6-29.2 73.4-41.4 132.7-96.3 142.8-104.7 173.4-128.7 5.8-4.5 9.2-11.5 9.2-18.9v-19c0-26.5-21.5-48-48-48H48C21.5 64 0 85.5 0 112v19c0 7.4 3.4 14.3 9.2 18.9 30.6 23.9 40.7 32.4 173.4 128.7 16.8 12.2 50.2 41.8 73.4 41.4z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-twitter">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-gitlab">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M29.782 199.732L256 493.714 8.074 309.699c-6.856-5.142-9.712-13.996-7.141-21.993l28.849-87.974zm75.405-174.806c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0L29.782 199.732h131.961L105.187 24.926zm56.556 174.806L256 493.714l94.257-293.982H161.743zm349.324 87.974l-28.849-87.974L256 493.714l247.926-184.015c6.855-5.142 9.711-13.996 7.141-21.993zm-85.404-262.78c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0l-56.555 174.806h131.961L425.663 24.926z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-flickr">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M400 32H48C21.5 32 0 53.5 0 80v352c0 26.5 21.5 48 48 48h352c26.5 0 48-21.5 48-48V80c0-26.5-21.5-48-48-48zM144.5 319c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5zm159 0c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-instagram">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-keybase">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 412.3 512"><path d="M177.2 430.9c0 9.8-8 17.8-17.8 17.8s-17.8-8-17.8-17.8 8-17.8 17.8-17.8c9.8-.1 17.8 7.9 17.8 17.8zM270 413c-9.8 0-17.8 8-17.8 17.8s8 17.8 17.8 17.8 17.8-8 17.8-17.8-8-17.8-17.8-17.8zm142.3-36c0 38.9-7.6 73.9-22.2 103h-27.3c23.5-38.7 30.5-94.8 22.4-134.3-16.1 29.5-52.1 38.6-85.9 28.8-127.8-37.5-192.5 19.7-234.6 50.3l18.9-59.3-39.9 42.3c4.8 26.7 15.7 51.3 31.2 72.3H46.1c-9.7-15.8-17.2-33-22.2-51.3L.1 454c0-74.9-5.5-147.6 61.5-215.2 20.2-20.4 43.7-36.2 69.1-46.7-6.8-13.5-9.5-29.2-7.8-46l-19.9-1.2c-17.9-1.1-31.6-16.5-30.6-34.4v-.1L74 84.2c1.1-17.1 15.4-30.6 32.5-30.6 1.3 0-.3-.1 28.2 1.7 13.9.8 21.5 9.8 22.8 11.4 7.1-10.4 14.5-20.5 24.6-34.5l20.6 12.1c-13.6 29-9.1 36.2-9 36.3 3.9 0 13.9-.5 32.4 5.7C246 92.9 262 107 271 126c.4.9 15.5 29 1.2 62.6 19 6.1 51.3 19.9 82.4 51.8 36.6 37.6 57.7 87.4 57.7 136.6zM128 122.3c3.2-10 7.7-19.7 13.1-29.4.1-2 2.2-13.1-7.8-13.8-28.5-1.8-26.3-1.6-26.7-1.6-4.6 0-8.3 3.5-8.6 8.1l-1.6 26.2c-.3 4.7 3.4 8.8 8.1 9.1l23.5 1.4zm25.8 61.8c5.6 9.4 14.1 16.1 22.3 20 0-21.2 28.5-41.9 52.8-17.5l8.4 10.3c20.8-18.8 19.4-45.3 12.1-60.9-13.8-29.1-46.9-32-54.3-31.7-10.3.4-19.7-5.4-23.7-15.3-13.7 21.2-37.2 62.5-17.6 95.1zm82.9 68.4L217 268.6c-1.9 1.6-2.2 4.4-.6 6.3l8.9 10.9c1 1.2 3.8 2.7 6.3.6l19.6-16 5.5 6.8c4.9 6 13.8-1.4 9-7.3-63.6-78.3-41.5-51.1-55.3-68.1-4.7-6-13.9 1.4-9 7.3 1.9 2.3 18.4 22.6 19.8 24.3l-9.6 7.9c-4.6 3.8 2.6 13.3 7.4 9.4l9.7-8 8 9.8zm118.4 25.7c-16.9-23.7-42.6-46.7-73.4-60.4-7.9-3.5-15-6.1-22.9-8.6-2 2.2-4.1 4.3-6.4 6.2l31.9 39.2c10.4 12.7 8.5 31.5-4.2 41.9-1.3 1.1-13.1 10.7-29 4.9-2.9 2.3-10.1 9.9-22.2 9.9-8.6 0-16.6-3.8-22.1-10.5l-8.9-10.9c-6.3-7.8-7.9-17.9-5-26.8-8.2-9.9-8.3-21.3-4.6-30-7.2-1.3-26.7-6.2-42.7-21.4-55.8 20.7-88 64.4-101.3 91.2-14.9 30.2-18.8 60.9-19.9 90.2 8.2-8.7-3.9 4.1 114-120.9l-29.9 93.6c57.8-31.1 124-36 197.4-14.4 23.6 6.9 45.1 1.6 56-13.9 11.1-15.6 8.5-37.7-6.8-59.3zM110.6 107.3l15.6 1 1-15.6-15.6-1-1 15.6z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -76,12 +76,12 @@
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-facebook">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 512"><path d="M76.7 512V283H0v-91h76.7v-71.7C76.7 42.4 124.3 0 193.8 0c33.3 0 61.9 2.5 70.2 3.6V85h-48.2c-37.8 0-45.1 18-45.1 44.3V192H256l-11.7 91h-73.6v229"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-pinterest">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512"><path d="M204 6.5C101.4 6.5 0 74.9 0 185.6 0 256 39.6 296 63.6 296c9.9 0 15.6-27.6 15.6-35.4 0-9.3-23.7-29.1-23.7-67.8 0-80.4 61.2-137.4 140.4-137.4 68.1 0 118.5 38.7 118.5 109.8 0 53.1-21.3 152.7-90.3 152.7-24.9 0-46.2-18-46.2-43.8 0-37.8 26.4-74.4 26.4-113.4 0-66.2-93.9-54.2-93.9 25.8 0 16.8 2.1 35.4 9.6 50.7-13.8 59.4-42 147.9-42 209.1 0 18.9 2.7 37.5 4.5 56.4 3.4 3.8 1.7 3.4 6.9 1.5 50.4-69 48.6-82.5 71.4-172.8 12.3 23.4 44.1 36 69.3 36 106.2 0 153.9-103.5 153.9-196.8C384 71.3 298.2 6.5 204 6.5z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -99,17 +99,17 @@
<p>The most easy-to-use method I have found for document transfer is TLS (previously SSL). Secure Sockets Layer - now Transport Layer Security - is the protocol that keeps our data secure when visiting websites. You can see if a connection to a site is secure if there is a padlock symbol in the address bar.</p>
<p>Thanks to the team at <a href="https://db.tt/gK11rt1">Dropbox</a>, I am able to provide an easy to use, private, and secure method to transfer documents to me.</p>
<p>Thanks to the team at <a href="https://db.tt/gK11rt1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dropbox</a>, I am able to provide an easy to use, private, and secure method to transfer documents to me.</p>
<p>Once you click on the button below, you will be taken to a Dropbox file submission page, protected by TLS Encryption. Any files submitted will be securely uploaded and stored. You <strong>do not</strong> have to sign in or have a Dropbox account.</p>
<p>No one will have access to these files except me.</p>
<br />
<div id="btn-sec-submit" class="btn-social">
<a href="https://www.dropbox.com/request/YdNvwdwTZr7EK2FReWuG">Secure File Submission</a>
<a href="https://www.dropbox.com/request/YdNvwdwTZr7EK2FReWuG" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Secure File Submission</a>
<br />
</div>
<p style="text-align: center;">Powered by <a href="https://db.tt/gK11rt1">Dropbox</a></p>
<p style="text-align: center;">Powered by <a href="https://db.tt/gK11rt1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Dropbox</a></p>
</div>
</div>
<!-- End Content-->
......
......@@ -41,32 +41,32 @@
<div class="sidebar-social">
<ul id="social-nav" class="socials socials-m">
<li class="ico-social" id="ico-envelope">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noopener">
<a href="mailto:andrej@andrejstefanovski.com" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M502.3 190.8c3.9-3.1 9.7-.2 9.7 4.7V400c0 26.5-21.5 48-48 48H48c-26.5 0-48-21.5-48-48V195.6c0-5 5.7-7.8 9.7-4.7 22.4 17.4 52.1 39.5 154.1 113.6 21.1 15.4 56.7 47.8 92.2 47.6 35.7.3 72-32.8 92.3-47.6 102-74.1 131.6-96.3 154-113.7zM256 320c23.2.4 56.6-29.2 73.4-41.4 132.7-96.3 142.8-104.7 173.4-128.7 5.8-4.5 9.2-11.5 9.2-18.9v-19c0-26.5-21.5-48-48-48H48C21.5 64 0 85.5 0 112v19c0 7.4 3.4 14.3 9.2 18.9 30.6 23.9 40.7 32.4 173.4 128.7 16.8 12.2 50.2 41.8 73.4 41.4z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-twitter">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.twitter.com/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M459.37 151.716c.325 4.548.325 9.097.325 13.645 0 138.72-105.583 298.558-298.558 298.558-59.452 0-114.68-17.219-161.137-47.106 8.447.974 16.568 1.299 25.34 1.299 49.055 0 94.213-16.568 130.274-44.832-46.132-.975-84.792-31.188-98.112-72.772 6.498.974 12.995 1.624 19.818 1.624 9.421 0 18.843-1.3 27.614-3.573-48.081-9.747-84.143-51.98-84.143-102.985v-1.299c13.969 7.797 30.214 12.67 47.431 13.319-28.264-18.843-46.781-51.005-46.781-87.391 0-19.492 5.197-37.36 14.294-52.954 51.655 63.675 129.3 105.258 216.365 109.807-1.624-7.797-2.599-15.918-2.599-24.04 0-57.828 46.782-104.934 104.934-104.934 30.213 0 57.502 12.67 76.67 33.137 23.715-4.548 46.456-13.32 66.599-25.34-7.798 24.366-24.366 44.833-46.132 57.827 21.117-2.273 41.584-8.122 60.426-16.243-14.292 20.791-32.161 39.308-52.628 54.253z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-gitlab">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://git.stefanovski.io/andrej" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 512 512"><path d="M29.782 199.732L256 493.714 8.074 309.699c-6.856-5.142-9.712-13.996-7.141-21.993l28.849-87.974zm75.405-174.806c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0L29.782 199.732h131.961L105.187 24.926zm56.556 174.806L256 493.714l94.257-293.982H161.743zm349.324 87.974l-28.849-87.974L256 493.714l247.926-184.015c6.855-5.142 9.711-13.996 7.141-21.993zm-85.404-262.78c-3.142-8.854-15.709-8.854-18.851 0l-56.555 174.806h131.961L425.663 24.926z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-flickr">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.flickr.com/photos/andrej_stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M400 32H48C21.5 32 0 53.5 0 80v352c0 26.5 21.5 48 48 48h352c26.5 0 48-21.5 48-48V80c0-26.5-21.5-48-48-48zM144.5 319c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5zm159 0c-35.1 0-63.5-28.4-63.5-63.5s28.4-63.5 63.5-63.5 63.5 28.4 63.5 63.5-28.4 63.5-63.5 63.5z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-instagram">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.instagram.com/endigrams" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 448 512"><path d="M224.1 141c-63.6 0-114.9 51.3-114.9 114.9s51.3 114.9 114.9 114.9S339 319.5 339 255.9 287.7 141 224.1 141zm0 189.6c-41.1 0-74.7-33.5-74.7-74.7s33.5-74.7 74.7-74.7 74.7 33.5 74.7 74.7-33.6 74.7-74.7 74.7zm146.4-194.3c0 14.9-12 26.8-26.8 26.8-14.9 0-26.8-12-26.8-26.8s12-26.8 26.8-26.8 26.8 12 26.8 26.8zm76.1 27.2c-1.7-35.9-9.9-67.7-36.2-93.9-26.2-26.2-58-34.4-93.9-36.2-37-2.1-147.9-2.1-184.9 0-35.8 1.7-67.6 9.9-93.9 36.1s-34.4 58-36.2 93.9c-2.1 37-2.1 147.9 0 184.9 1.7 35.9 9.9 67.7 36.2 93.9s58 34.4 93.9 36.2c37 2.1 147.9 2.1 184.9 0 35.9-1.7 67.7-9.9 93.9-36.2 26.2-26.2 34.4-58 36.2-93.9 2.1-37 2.1-147.8 0-184.8zM398.8 388c-7.8 19.6-22.9 34.7-42.6 42.6-29.5 11.7-99.5 9-132.1 9s-102.7 2.6-132.1-9c-19.6-7.8-34.7-22.9-42.6-42.6-11.7-29.5-9-99.5-9-132.1s-2.6-102.7 9-132.1c7.8-19.6 22.9-34.7 42.6-42.6 29.5-11.7 99.5-9 132.1-9s102.7-2.6 132.1 9c19.6 7.8 34.7 22.9 42.6 42.6 11.7 29.5 9 99.5 9 132.1s2.7 102.7-9 132.1z"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-keybase">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://keybase.io/endi" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 412.3 512"><path d="M177.2 430.9c0 9.8-8 17.8-17.8 17.8s-17.8-8-17.8-17.8 8-17.8 17.8-17.8c9.8-.1 17.8 7.9 17.8 17.8zM270 413c-9.8 0-17.8 8-17.8 17.8s8 17.8 17.8 17.8 17.8-8 17.8-17.8-8-17.8-17.8-17.8zm142.3-36c0 38.9-7.6 73.9-22.2 103h-27.3c23.5-38.7 30.5-94.8 22.4-134.3-16.1 29.5-52.1 38.6-85.9 28.8-127.8-37.5-192.5 19.7-234.6 50.3l18.9-59.3-39.9 42.3c4.8 26.7 15.7 51.3 31.2 72.3H46.1c-9.7-15.8-17.2-33-22.2-51.3L.1 454c0-74.9-5.5-147.6 61.5-215.2 20.2-20.4 43.7-36.2 69.1-46.7-6.8-13.5-9.5-29.2-7.8-46l-19.9-1.2c-17.9-1.1-31.6-16.5-30.6-34.4v-.1L74 84.2c1.1-17.1 15.4-30.6 32.5-30.6 1.3 0-.3-.1 28.2 1.7 13.9.8 21.5 9.8 22.8 11.4 7.1-10.4 14.5-20.5 24.6-34.5l20.6 12.1c-13.6 29-9.1 36.2-9 36.3 3.9 0 13.9-.5 32.4 5.7C246 92.9 262 107 271 126c.4.9 15.5 29 1.2 62.6 19 6.1 51.3 19.9 82.4 51.8 36.6 37.6 57.7 87.4 57.7 136.6zM128 122.3c3.2-10 7.7-19.7 13.1-29.4.1-2 2.2-13.1-7.8-13.8-28.5-1.8-26.3-1.6-26.7-1.6-4.6 0-8.3 3.5-8.6 8.1l-1.6 26.2c-.3 4.7 3.4 8.8 8.1 9.1l23.5 1.4zm25.8 61.8c5.6 9.4 14.1 16.1 22.3 20 0-21.2 28.5-41.9 52.8-17.5l8.4 10.3c20.8-18.8 19.4-45.3 12.1-60.9-13.8-29.1-46.9-32-54.3-31.7-10.3.4-19.7-5.4-23.7-15.3-13.7 21.2-37.2 62.5-17.6 95.1zm82.9 68.4L217 268.6c-1.9 1.6-2.2 4.4-.6 6.3l8.9 10.9c1 1.2 3.8 2.7 6.3.6l19.6-16 5.5 6.8c4.9 6 13.8-1.4 9-7.3-63.6-78.3-41.5-51.1-55.3-68.1-4.7-6-13.9 1.4-9 7.3 1.9 2.3 18.4 22.6 19.8 24.3l-9.6 7.9c-4.6 3.8 2.6 13.3 7.4 9.4l9.7-8 8 9.8zm118.4 25.7c-16.9-23.7-42.6-46.7-73.4-60.4-7.9-3.5-15-6.1-22.9-8.6-2 2.2-4.1 4.3-6.4 6.2l31.9 39.2c10.4 12.7 8.5 31.5-4.2 41.9-1.3 1.1-13.1 10.7-29 4.9-2.9 2.3-10.1 9.9-22.2 9.9-8.6 0-16.6-3.8-22.1-10.5l-8.9-10.9c-6.3-7.8-7.9-17.9-5-26.8-8.2-9.9-8.3-21.3-4.6-30-7.2-1.3-26.7-6.2-42.7-21.4-55.8 20.7-88 64.4-101.3 91.2-14.9 30.2-18.8 60.9-19.9 90.2 8.2-8.7-3.9 4.1 114-120.9l-29.9 93.6c57.8-31.1 124-36 197.4-14.4 23.6 6.9 45.1 1.6 56-13.9 11.1-15.6 8.5-37.7-6.8-59.3zM110.6 107.3l15.6 1 1-15.6-15.6-1-1 15.6z"/></svg>
</a>
</li>
......@@ -76,12 +76,12 @@
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-facebook">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://www.facebook.com/andrej.stefanovski" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 264 512"><path d="M76.7 512V283H0v-91h76.7v-71.7C76.7 42.4 124.3 0 193.8 0c33.3 0 61.9 2.5 70.2 3.6V85h-48.2c-37.8 0-45.1 18-45.1 44.3V192H256l-11.7 91h-73.6v229"/></svg>
</a>
</li>
<li class="ico-social" id="ico-pinterest">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noopener">
<a href="https://pinterest.com/endipins" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 384 512"><path d="M204 6.5C101.4 6.5 0 74.9 0 185.6 0 256 39.6 296 63.6 296c9.9 0 15.6-27.6 15.6-35.4 0-9.3-23.7-29.1-23.7-67.8 0-80.4 61.2-137.4 140.4-137.4 68.1 0 118.5 38.7 118.5 109.8 0 53.1-21.3 152.7-90.3 152.7-24.9 0-46.2-18-46.2-43.8 0-37.8 26.4-74.4 26.4-113.4 0-66.2-93.9-54.2-93.9 25.8 0 16.8 2.1 35.4 9.6 50.7-13.8 59.4-42 147.9-42 209.1 0 18.9 2.7 37.5 4.5 56.4 3.4 3.8 1.7 3.4 6.9 1.5 50.4-69 48.6-82.5 71.4-172.8 12.3 23.4 44.1 36 69.3 36 106.2 0 153.9-103.5 153.9-196.8C384 71.3 298.2 6.5 204 6.5z"/></svg>
</a>
</li>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment